Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Wat is aviaire influenza? Afdrukken E-mailadres

Verschijnselen en verloop van de ziekte

Aviaire influenza (AI) of vogelpest, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De ziekte is in ieder geval reeds vastgesteld bij verschillende pluimveesoorten (eenden, ganzen, kippen, kalkoenen, fazanten, parelhoenders, kwartels en patrijzen). Sommige van deze soorten vertonen duidelijke symptomen (kalkoenen), bij andere is een besmetting nauwelijks te herkennen (eenden en andere watervogels). De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van de pathogeniteit van de virusstam, de leeftijd van het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. Typische ziektetekens zijn:

Ademhalingsproblemen, sinusitis, tranende ogen, opgezwollen kop met dikke en blauwe kam en lellen, legdaling, sufheid, gebrekkige eetlust, sterfte.
De sterfte kan varieren van 3% bij een laag pathogene virusstam tot 100% bij een hoog pathogene stam.

Voor aviaire influenza wordt een risicoperiode van 30 dagen aangehouden. De risiscoperiode is de periode tussen het aankomen van het virus op het bedrijf en het verschijnen van de symptomen.

Verspreiding

Besmetting van pluimvee kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren, of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, zij het alleen over relatief korte afstand. Wilde watervogels zijn vaak virusdragers, zonder dat zij zichtbaar ziek zijn. Mest van deze dieren kan ongemerkt in de stal worden gebracht (via vuile schoenen bijvoorbeeld) en zo een besmetting bij pluimvee veroorzaken.

Preventie en bestrijding

Het vermijden van contact tussen gedomesticeerde en wilde vogels is een belangrijk element in de preventie van aviaire influenza. Daarnaast gelden de gebruikelijke hygiënevoorzorgen zoals beschreven in de rubriek "Preventie van besmettelijke dierziekten".

Op Europees niveau is besloten om niet preventief te vaccineren tegen aviaire influenza. Hier zijn verschillende redenen voor: de economie profiteert van betere exportmogelijkheden vanwege de hogere gezondheidsstatus bij niet vaccinatie, door de verschillende virusstammen die aviaire influenza veroorzaken is het niet doenbaar om tegen al deze virussen te vaccineren, de bestaande vaccins geven geen volledige bescherming, en tenslotte is vaccinatie zeer arbeidsintensief omdat de dieren individueel geïnjecteerd moeten worden.

Risico voor de mens

Aviaire influenza en griep bij de mens worden allebei veroozaakt door virussen van dezelfde familie. Van sommige aviaire influenza virusstammen is bekend dat ze kunnen overslaan op de mens waar ze een griep (soms dodelijk) of oogontsteking kunnen veroozaken. De besmetting gaat via de ademhalingswegen, na intensief contact met besmette dieren. Langs orale weg (eten van besmet vlees of besmette eieren) is er, voor zover bekend, geen gevaar voor besmetting omdat het virus niet opgewassen is tegen de neutraliserende werking van het menselijke maagdarmkanaal. Het is evenwel aangeraden om enkel pluimveevlees en -producten te consumeren die voldoende werden verhit (>70°C).

Er bestaat grote ongerustheid over de mogelijkheid van combinatie van het aviaire influenza virus met het menselijke influenza virus. Het nieuwe virus dat zo zou kunnen ontstaan, kan overgedragen worden van mens op mens waardoor het zich zeer snel kan verspreiden. Bovendien kan een dergelijk virus vele slachtoffers maken omdat de mens nog geen immuniteit heeft opgebouwd. Zo bestaat het gevaar van een pandemie (wereldwijde epidemie).

De symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het aviaire influenza virus zijn deze van een zeer ernstige griepinfectie:
- ademhalingsproblemen, longontsteking
- koorts
- keelpijn en hoest
- spierpijn
- ooginfecties
(WHO)

Personen kunnen zich tegen besmetting beschermen door contact met (ziek) pluimvee te vermijden. Mensen die door hun werk toch in contact komen met (potentieel) besmet pluimvee wordt aangeraden om beschermende kledij te dragen, zich te vaccineren met het gangbare griepvaccin en antivirale middelen in te nemen. Het gangbare griepvaccin beschermt tegen de menselijke griep en voorkomt dat het virus van de menselijke griep combineert met het virus dat aviaire influenza veroorzaakt.

Maatregelen (27/10/2005)


Algemene voorzorgsmaatregelen
In het ganse land zijn nu de volgende maatregelen van kracht:
• Op het ganse grondgebied geldt een verzamelverbod voor pluimvee en gedomesticeerde vogels. Alle tentoonstellingen, markten, prijskampen en andere verzamelingen van dergelijke dieren zijn voor onbepaalde tijd verboden.
• De toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of vogels wordt gehouden, is verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal die, in binnen- of buitenland, in de 4 dagen voordien in een risicogebied in contact zijn geweest met vogels, pluimvee of eieren van pluimvee of op een plaats zijn geweest waar pluimvee of vogels worden gehouden.
• Alle vervoermiddelen en materiaal die hebben gediend voor het vervoer van vogels, pluimvee en broedeieren in een land waar hoog pathogene aviaire influenza werd vastgesteld, moeten na terugkeer op het grondgebied opnieuw worden gereinigd en ontsmet met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel.
• Alle vervoermiddelen en materiaal die hebben gediend voor het vervoer van pluimvee en broedeieren, moeten na elk transport worden gereinigd en ontsmet met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel. Vervoermiddelen en materiaal waarmee consumptie-eieren worden opgehaald op pluimveebeslagen moeten na elke ophaling worden gereinigd en ontsmet met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmidde
Op het niveau van de pluimveehouderijen zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Aan alle in- en uitgangen van pluimveestallen en van het pluimveebedrijf moeten ontsmettingsvoetbaden met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel worden geplaatst.
• De toegang tot een pluimveestal of een broeierij is verboden aan personen die niet tot het bedrijf behoren. Dit verbod geldt niet voor het personeel nodig voor de verzorging van de dieren, de bedrijfsdierenarts, het personeel van het FAVV en de personen die in opdracht van deze werken. Deze toegelaten personen moeten bedrijfseigen overkledij en laarzen dragen bij het betreden van de stallen of de broeierij. Zij moeten alle mogelijke voorzorgen nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen.
• De bedrijfsverantwoordelijke is verplicht om een register bij te houden van alle personen die de pluimveestallen betreden.
• Alle pluimveestallen moeten op slot worden gehouden.
• Iedere ziekte of abnormale sterfte bij pluimvee moet onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts aviaire influenza niet kan uitsluiten, dan moet hij dit onmiddellijk melden aan de inspecteur-dierenarts.
• I ndien er sprake is van
o een afname van de normale voeder- en wateropname van meer dan 20 %,
o een sterfte van meer dan 3 % per week,
o een legdaling van meer dan 20 %,
dan mag er op een toom van meer dan 200 stuks pluimvee geen therapeutische behandeling worden ingesteld voordat er stalen voor onderzoek zijn genomen en overgemaakt voor een onderzoek naar aviaire influenza.
• De uitlaadregeling is teruggeschroefd. Behouden uitzonderingen toegestaan door het FAVV moet alle pluimvee van eenzelfde toom moet nu opnieuw binnen de 2 dagen voor slachting zijn aangeboden.
De voorwaarden waarbij het uitladen is toegelaten zijn te vinden in de procedure uitladen .
• Pluimveebedrijven die tot nu toe de gevraagde jaarlijkse risico-analyse nog niet uitgevoerd hebben of de checklist nog niet aan het FAVV hebben overgemaakt, mogen niet meer slachten.
Het FAVV heeft daarnaast (in samenwerking met de gewesten) zones aangeduid, waar een grote concentratie aan wilde water- of trekvogels aanwezig is. In deze zgn. gevoelige natuurgebieden zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Alle houders van pluimvee of van vogels gehouden in gevangenschap moeten de nodige maatregelen nemen om contacten tussen gedomesticeerd pluimvee of de vogels gehouden in gevangenschap en de wilde vogelpopulatie te vermijden. Deze ophokverplichting geldt nu reeds voor de professionele pluimveebedrijven en zal worden uitgebreid naar alle pluimvee en vogels in gevangenschap, dus ook deze van particuliere pluimveehouders.
Op de professionele bedrijven is een verhoogde monitoring van toepassing.
Bron: FAVV