Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

De Vlaamse verkiezingen bepalen de toekomst van het dierenwelzijn. Afdrukken E-mailadres
zondag 18 mei 2014 18:51

Uw stem maakt het verschil, ook voor de dieren.

Sommige partijen willen Dierenwelzijn na de Vlaamse verkiezingen bij de minister van Landbouw onderbrengen. Dat zou een ramp zijn voor onze inwoners zonder stem, de dieren. Hun toekomst hangt op 25 mei dus van ùw stem af.

 

Stem op partijen die TEGEN deze combinatie zijn.

GROEN, sp.a en N-VA willen een minister voor Dierenwelzijn, die niet tegelijk bevoegd is voor Landbouw. Andere partijen, CD&V, Vlaams Belang en Open VLD, willen dit wél.

Waarom zou de combinatie van Landbouw en Dierenwelzijn een ramp zijn?

Als Dierenwelzijn onder Landbouw komt, zal het ondergeschikt worden aan landbouw- en andere economische belangen (van onder andere dierenhandelaars en broodfokkers). 

Enkele voorbeelden:

• Het recente Koninklijk Besluit dat varkenscastratie verbiedt, maar tegengehouden wordt door de huidige Vlaamse minister van Landbouw.

• Het verbod op pelsdierkwekerijen, dat geen kans maakt indien Dierenwelzijn onder Landbouw valt.

• Er worden vandaag zelfs nog premies toegekend aan kwekers van illegaal geblokstaarte veulens van trekpaarden. 

Er moet een Vlaamse minister aangeduid worden met expliciete bevoegdheid voor Dierenwelzijn, zonder bevoegd te zijn voor Landbouw. Alleen dan krijgt dierenwelzijn de aandacht die het verdient.

De 4 speerpunten uit het memorandum, op initiatief van GAIA en de Blauwe Wereldketen ondertekend door 40 dierenbeschermingsorganisaties.

Dit verwachten we van onze politieke partijen:

1.    Dierenwelzijn wordt niet ondergebracht bij Landbouw.

2.    Dierenwelzijn wordt uitdrukkelijk vermeld in de titulatuur van de bevoegde minister.

3.    De minister voor Dierenwelzijn voert een beleid dat de beste en meest diervriendelijke normen uit andere landen overneemt.

4.    Bestaande (wettelijke) verworvenheden worden niet afgeschaft en ook niet versoepeld.

  

Lees hieronder de antwoorden de antwoorden van volgende partijen:

CD&V

 1. 1.Bent u het ermee eens dat de bevoegdheid dierenwelzijn het best wordt ondergebracht bij een minister van Welzijn?

 

NEEN

 

Wij willen een daadkrachtig dierenwelzijnsbeleid voeren op Vlaams niveau. Vooral omtrent de handhaving moet een tand bij worden gestoken. Op Vlaams niveau is het Beleidsdomein landbouw het enige dat in het verleden reeds heel wat expertise heeft opgebouwd, ook inzake onderzoek en dat bovendien een controlenetwerk heeft bij de landbouwers dat garanties biedt voor een snelle en adequate controle-aanpak vanaf 1 juli 2014 , het moment dat de dierenwelzijnsbevoegdheid naar de gewesten wordt overgeheveld.

Zo neen, waar dient de bevoegdheid dierenwelzijn volgens uw partij ondergebracht te worden?

Ondanks het feit dat dierenwelzijn federale bevoegdheid was zijn vanuit het beleidsdomein landbouw acties (steun via VLIF, onderzoek, demonstratieprojecten en begeleiding) ondernomen m.b.t. huisvesting dieren, biggencastratie, paardenverwaarlozing, erfelijke ziekten bij honden, …. Indien men snel vooruit wil in het dierenwelzijnsbeleid is de keuze duidelijk

 

 1. 2.Bent u het ermee eens dat in de Vlaamse en Brusselse regering een minister van Dierenwelzijn wordt aangesteld, die niet noodzakelijk alleen voor Dierenwelzijn bevoegd is, maar in elk geval Dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur draagt?

 

JA

CD&V wil immers een krachtdadig dierenwelzijnbeleid voeren en dat duidelijk maken.

 

3.a Bent u het ermee eens dat de minister van Dierenwelzijn een beleid voert dat gebaseerd is op het ‘best practice’ principe?

 

GEEN MENING

CD&V stelt dat Vlaanderen het Europees dierenwelzijnsbeleid strikt moet implementeren. Op vraag van de sector kan in Vlaanderen verder gegaan worden.

Wij willen het wetenschappelijk en toegepast onderzoek mbt dierenwelzinsnormen en –techieken uitbreiden, en de sector stimuleren bij de implementatie.

 

3.b Vindt u dat België zich op Europees niveau moet aansluiten bij de landen die pleiten voor de hoogste normen in verband met nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn?

 

GEEN MENING

Essentieel is dat er op Europees niveau, ook mbt dierenwelzijn, een gelijk speelveld ontwikkeld wordt zodat concurrentievervalsing tussen lidstaten voorkomen wordt.

Daarbij moet gestreefd worden naar dierenwelzijnsnormen die in Europa in alle lidstaten toepasbaar en handhaafbaar zijn.

 

4. Bent u het ermee eens dat men principieel wettelijke verworvenheden voor het dierenwelzijn niet ongedaan mag maken?

 

JA

CD&V wil via een krachtig dierenwelzijnbeleid stappen vooruit zetten. De klok terugdraaien zou daarmee in strijd zijn .

GROEN

 1. 1.Bent u het ermee eens dat de bevoegdheid dierenwelzijn het best wordt ondergebracht bij een minister van Welzijn?

 

NEEN

We zijn het volledig eens met GAIA dat er nood is aan een onfhankelijk belied rond dierenrechten. Daarom mag dierenwelzijn zeker niet onder de bevoegdheid van de minister van Landbouw vallen.

 

Zo neen, waar dient de bevoegdheid dierenwelzijn volgens uw partij ondergebracht te worden?

 

Dierenrechten en -welzijn hoort voor Groen thuis onder leefmilieu.

 

 1. 2.Bent u het ermee eens dat in de Vlaamse en Brusselse regering een minister van Dierenwelzijn wordt aangesteld, die niet noodzakelijk alleen voor Dierenwelzijn bevoegd is, maar in elk geval Dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur draagt?

 

JA

We steunen de vraag om van Dierenwelzijn een volwaardige bevoegdheid te maken. Eenmaal de materie Vlaamse bevoegdheid wordt, moet dierenwelzijn ook een volwaardige plaats in de Vlaamse administratie en een volledig onafhankelijke adviesraad krijgen.

 

3.a Bent u het ermee eens dat de minister van Dierenwelzijn een beleid voert dat gebaseerd is op het ‘best practice’ principe?

 

JA

 

3.b Vindt u dat België zich op Europees niveau moet aansluiten bij de landen die pleiten voor de hoogste normen in verband met nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn?

 

JA

 

 

4. Bent u het ermee eens dat men principieel wettelijke verworvenheden voor het dierenwelzijn niet ongedaan mag maken?

 

JA

 

 

N-VA

 1. 1.Bent u het ermee eens dat de bevoegdheid dierenwelzijn het best wordt ondergebracht bij een minister van Welzijn?

 

NEEN

Dierenwelzijn mag inderdaad niet vereenzelvigd worden met het economisch belang van de landbouw maar het slaat ook niet louter op voedselveiligheid.

 

Zo neen, waar dient de bevoegdheid dierenwelzijn volgens uw partij ondergebracht te worden?

 

Dierenwelzijn hoort voor ons thuis bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bij de Minister voor Leefmilieu.

 

 1. 2.Bent u het ermee eens dat in de Vlaamse en Brusselse regering een minister van Dierenwelzijn wordt aangesteld, die niet noodzakelijk alleen voor Dierenwelzijn bevoegd is, maar in elk geval Dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur draagt?

 

JA

Dierenwelzijn moet zeker als een volwaardige bevoegdheid aanzien worden.

 

3.a Bent u het ermee eens dat de minister van Dierenwelzijn een beleid voert dat gebaseerd is op het ‘best practice’ principe?

 

JA

 

3.b Vindt u dat België zich op Europees niveau moet aansluiten bij de landen die pleiten voor de hoogste normen in verband met nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn?

 

NEEN

Wij scharen ons achter het principe om bij de hoogste normen in de omringende landen aan te sluiten, maar de uiteindelijke beslissing moet per dossier genomen worden.

 

 

4. Bent u het ermee eens dat men principieel wettelijke verworvenheden voor het dierenwelzijn niet ongedaan mag maken?

 

JA

Open VLD

 1. 1.Bent u het ermee eens dat de bevoegdheid dierenwelzijn het best wordt ondergebracht bij een minister van Welzijn?

 

NEEN

De bevoegdheden inzake Dierenwelzijn die Vlaanderen vandaag al heeft, situeren zich bij het departement Leefmilieu. Daarnaast bestaat de vrees dat Dierenwelzijn ook bij het departement Welzijn het onderspit dreigt te moeten delven, gelet op de lange wachtlijsten in de gehandicapten- en ouderenzorg en de kinderopvang en de grote noden in de welzijnssector in het algemeen. Onze partij vangt bovendien signalen op vanuit de commissie Welzijn zelf dat men daar Dierenwelzijn niet als wezenlijk onderdeel van de werkzaamheden beschouwt. Het lijkt ons dan ook aangewezen een correcte plaats voor dit thema te zoeken.

 

Zo neen, waar dient de bevoegdheid dierenwelzijn volgens uw partij ondergebracht te worden?

 

Open VLD geeft er de voorkeur aan om de huidige bevoegdheidsverdeling maximaal te respecteren. Daarom zijn we van oordeel dat de exotische dieren, de proefdieren en de jacht onder het departement Leefmilieu kunnen blijven ressorteren. Ook de gezelschapsdieren horen daar thuis. De nutsdieren bestemd voor consumptie daarentegen kunnen worden ondergebracht bij het departement Landbouw.

 

We erkennen het belang van welzijn voor ALLE dieren maar zijn van mening dat het welzijnsbeleid op maat van de verschillende categorieën (gezelschapsdieren, nutsdieren voor menselijke consumptie, exotische dieren en proefdieren) aangewezen is. We erkennen het economisch belang van de landbouw en hebben oog voor de bijzondere omstandigheden die worden vereist om te werken met ‘levend kapitaal’.

 

Overigens willen we benadrukken dat de onderverdeling van Dierenwelzijn bij welbepaalde departementen slechts één zichtbaar aspect is van de ganse problematiek. Open VLD heeft een volwaardig standpunt over Dierenwelzijn uitgewerkt, waarin onder anderen ook een strenge aanpak van malafide fokkers van honden en katten wordt bepleit, evenals een versterking van de strijd tegen dierenverwaarlozing en het streven naar een uniforme Europese aanpak.

 

 1. 2.Bent u het ermee eens dat in de Vlaamse en Brusselse regering een minister van Dierenwelzijn wordt aangesteld, die niet noodzakelijk alleen voor Dierenwelzijn bevoegd is, maar in elk geval Dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur draagt?

 

Vermits Dierenwelzijn een volwaardige beleidsmaterie is, ligt het in de logica der dingen dat het eveneens kan worden benoemd in de titulatuur van een minister. Vanzelfsprekend is het niet realistisch dat er een minister zou komen die uitsluitend voor Dierenwelzijn bevoegd is. Uit de vraagstelling blijkt trouwens dat dit niet wordt beoogd. De concrete invulling moet dan weer logischerwijze onderdeel uitmaken van de regeringsonderhandelingen.

 

3.a Bent u het ermee eens dat de minister van Dierenwelzijn een beleid voert dat gebaseerd is op het ‘best practice’ principe?

 

We zijn het eens met het principe en nemen dit als leidraad, maar willen de belangrijkste focus niet uit het oog verliezen: het eerste objectief lijkt ons het belang van de dieren zelf te zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat de geboorteplaats van een dier in Europa het niveau van welzijn bepaalt. Daarom is Open VLD van mening dat de normering inzake Dierenwelzijn zo uniform mogelijk moet zijn op Europees niveau. Overigens is Dierenwelzijn een evolutief begrip. Wat dertig jaar geleden door nagenoeg iedereen als “normaal” werd beschouwd, is dat vandaag (gelukkig) al lang niet meer. Vandaag hecht de maatschappij een stijgend belang aan Dierenwelzijn. Ook Open VLD. In onze toekomstverklaring erkennen we het belang van dierenrechten. We moeten dus stelselmatig en in algemeen overleg werken aan een verbetering van het dierenwelzijn, waarbij we ook oog hebben voor de praktische haalbaarheid, in het bijzonder bij de nutsdieren, en daartoe de nodige investeringssteun en realistische termijnen voorzien.

 

 

3.b Vindt u dat België zich op Europees niveau moet aansluiten bij de landen die pleiten voor de hoogste normen in verband met nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn?

 

Vraag 3.b is inherent aan vraag 3.a. We verwijzen naar het antwoord op de vorige vraag. Het principe is inderdaad dat we best practices als leidraad nemen. Maar België moet er op Europees niveau in eerste instantie over waken dat het dierenwelzijn in alle EU-lidstaten op een evenwaardige manier worden gerespecteerd.

 

 

4. Bent u het ermee eens dat men principieel wettelijke verworvenheden voor het dierenwelzijn niet ongedaan mag maken?

 

Zoals we steeds stelden is Dierenwelzijn een evolutief begrip. Aangezien de maatschappij systematisch meer belang hecht aan dierenwelzijn, lijkt het ons niet erg realistisch dat er zaken, die nota bene veelal Europees zijn vastgesteld, moeten worden teruggedraaid. Vermits Dierenwelzijn wordt geregionaliseerd, krijgt Vlaanderen automatisch het recht om bestaande reglementeringen te evalueren en desgevallend bij te sturen. Geen enkels beleidsdomein dat wordt geregionaliseerd, wordt overgedragen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er niets aan mag veranderd worden. Dat zou getuigen van een misplaatst conservatisme en het nieuw bevoegde niveau niet toelaten om eigen accenten te leggen. Maar voor de duidelijkheid: wat Open VLD betreft ligt het niet in onze bedoeling om zaken rond Dierenwelzijn zonder meer terug te draaien.

sp.a

 1. 1.Bent u het ermee eens dat de bevoegdheid dierenwelzijn het best wordt ondergebracht bij een minister van Welzijn?

 

JA

 

 1. 2.Bent u het ermee eens dat in de Vlaamse en Brusselse regering een minister van Dierenwelzijn wordt aangesteld, die niet noodzakelijk alleen voor Dierenwelzijn bevoegd is, maar in elk geval Dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur draagt?

 

JA

 

3.a Bent u het ermee eens dat de minister van Dierenwelzijn een beleid voert dat gebaseerd is op het ‘best practice’ principe?

 

JA

 

3.b Vindt u dat België zich op Europees niveau moet aansluiten bij de landen die pleiten voor de hoogste normen in verband met nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn?

 

JA

 

4. Bent u het ermee eens dat men principieel wettelijke verworvenheden voor het dierenwelzijn niet ongedaan mag maken?

 

JA

 

VLAAMS BELANG

 1. 1.Bent u het ermee eens dat de bevoegdheid dierenwelzijn het best wordt ondergebracht bij een minister van Welzijn?

 

NEEN

Het heeft geen enkel belang waar de bevoegdheid over dierenwelzijn is ondergebracht, als men maar een goede wetgeving heeft op dierenwelzijn en erop toeziet dat deze wetgeving wordt toegepast en er degelijk wordt gesanctioneerd als dit niet het geval is. ververantwoordelijk

Zo neen, waar dient de bevoegdheid dierenwelzijn volgens uw partij ondergebracht te worden? Kan bij landbouw ondergebracht worden

Zo neen, waar dient de bevoegdheid dierenwelzijn volgens uw partij ondergebracht te worden?

Vandaag is dierenwelzijn op federaal niveau ondergebracht bij Volksgezondheid en sommige aspecten bij landbouw, het FAVVV, binnenlandse zaken, en justitiemet als gevolg dat men geen effectieve vervolging heeft bij het overtrede van de wetgeving ( die hoofdzakelijk gebaseerd is op Europese richtlijnen) en dat de ene minister de andere als verantwoordelijk beschouwt. Een goed en efficiënt beleid vraagt homogene bevoegdheidspaketten. Landbouw, dierenwelzijn, milieu en duurzame ontwikkeling moeten hand in hand gaan en mekaar versterken binnen een geschikt wettelijk kader.

 

 

 1. 2.Bent u het ermee eens dat in de Vlaamse en Brusselse regering een minister van Dierenwelzijn wordt aangesteld, die niet noodzakelijk alleen voor Dierenwelzijn bevoegd is, maar in elk geval Dierenwelzijn uitdrukkelijk in de titulatuur draagt?

 

JA

Indien men een minister van landbouw en dierenwelzijn zou hebben zouden de twee aspecten ook in de perceptie als gelijkwaardig naar voor komen en zou men aangeven dat ze mekaar aanvullen. Een gezonde landbouw vraagt een gezond milieu en gezonde dieren, die zich goed in hun vel voelen. De hiervoor noodzakelijke mentaliteitsverandering wordt hierbij onderlijnd

 

3.a Bent u het ermee eens dat de minister van Dierenwelzijn een beleid voert dat gebaseerd is op het ‘best practice’ principe?

 

JA

Wij zijn het er mee eens dat de graad van beschaving van een volk kan gemeten worden aan de manier waarop een volk met zijn omgeving o ;a. de dierenwereld omgaat.

 

 

3.b Vindt u dat België zich op Europees niveau moet aansluiten bij de landen die pleiten voor de hoogste normen in verband met nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn?

 

GEEN MENING

Volgens ons hebben we hier reeds een goede wetgeving. Laten we ze met daadkracht en overtuiging toepassen.

Toelichting: Doen is belangrijker dan show. Wij hebben goede wetgeving, maar niet de daadkracht en overtuiging om ze toe te passen. Men zou beter hier werk van meken.

 

4. Bent u het ermee eens dat men principieel wettelijke verworvenheden voor het dierenwelzijn niet ongedaan mag maken?

 

JA

Toelichting

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2059/53K2059001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/2045/53K2045001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/1893/53K1893001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/0581/53K0581001.pdf
http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/53/0580/53K0580001.pdf

 

Lijst De Decker en PvdA+ hebben niet geantwoord.

Reageer via facebook

 

Laatst aangepast op zondag 18 mei 2014 18:56