Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID stuurt openbrief naar gezagsdragers voor dierenwelzijn’wij willen beweging in onze vraag voor beschutting voor dieren’ Afdrukken E-mailadres

Aan de heer Rudy Demotte Minister van Volksgezondheid en Dierenwelzijn.
Aan de heer Piet Vanthemsche Gedelegeerd Bestuurder Voedselagentschap.
Aan de heer Steve Stevaert Voorzitter SP-A
Aan de heer Jo Vandeurzen Voorzitter CD&V
Aan de heer Bart Somers Voorzitter VLD

Betreft: dieren zonder beschutting

Geachte heren,

Als organisatie voor dierenbescherming zijn het zeer harde tijden tijdens de winter voor de verwerking van oproepen voor dieren die buiten leven.
Wij willen er even jullie aandacht op vestigen dat dieren zonder beschutting tijdens de winter niet meer getolereerd worden door de consument.
Steeds meer mensen keuren dit niet meer goed en willen dat dieren zich kunnen beschutten of niet meer op een weide te zien zijn.
De mensen worden weemoedig door dieren te zien die tot onder de buik in de modder of met ijs op de rug staan.
Onze onduidelijke Belgische wetgeving voor dierenwelzijn zorgt er voor dat niemand kan in grijpen om weerloze dieren te helpen.
Dieren moeten het recht hebben om zich te beschutten heel het jaar door tegen de koude en de warmte.
Dieren hebben recht op voedsel, vele staan nu buiten zonder voedsel.
Het is vijf voor twaalf om eens een degelijke wetgeving uit te werken voor dieren die buiten moeten leven.

 

In de winter blijven hier en daar vleesvee en vooral veel paarden op de wei. Runderen ploeteren vaak in de modder waardoor de dieren lijden aan onderkoeling. Paarden kampen vooral met een gebrek aan voeder. Veel paardenbezitters die hun paarden niet voederen, laten hun dieren tijdens de winter bewust al hun energie aanspreken om te overleven in de wei. Zo hebben ze in het voorjaar een makkelijk berijdbaar paard. Een ander knelpunt is het gebrek aan beschutting voor veel dieren. Soms verhinderen bepalingen inzake ruimtelijke ordening dat een eenvoudig hok voor dieren neergepoot wordt in een weiland. Nog veel erger is dat in de huidige wetgeving vermeld staat dat dieren “zo nodig voor zover mogelijk” beschermd moeten worden tegen gure weerselementen. Deze bepaling is zo vrijblijvend dat de dieren er helemaal geen deugd aan beleven. En wil de Vlaamse consument geen propere dieren zien?

Boeren die hun runderen verwaarlozen, doen dat soms uit gemakzucht. Zo is er minder mest en dus ook werk in de stal. Meestal gaat het echter om veehouders die met hun bedrijf in een neerwaartse spiraal terechtgekomen zijn en het niet meer zien zitten. Natuurlijk lezen we ook de berichten over het dalende inkomen in de land- en tuinbouwsector.Meer en meer merken wij op dat runderen en paarden tijdens de winter op afgelegen weides worden gedropt, om ze uit het onmiddellijke zicht van de mensen te onttrekken. Op die manier stoppen veehouders hun problemen weg. Veel boeren zijn te fier om hun ellende kenbaar te maken.Dit maakt de zoektocht naar oplossingen echter alleen maar moeilijker.

In gerechtelijke kringen merken we steeds meer begrip voor onze acties en de communicatie met de FOD Volksgezondheid verloopt voorbeeldig. Maar een duidelijkere regelgeving zal zeker de wispelturige samenwerking ten goede komen. Nu zijn we op dat vlak nog teveel afhankelijk van persoonsgebonden interpretaties. Maar een duidelijke wetgeving hoe dieren tijdens de winter moeten worden gehouden zal hen toelaten strenger en correcter op te treden.
Een sluitende wetgeving voor iedereen gelijk en niet omzeilbaar zoals nu, moet ons ook een proper imago geven van hoe men dieren houd hier in Belgie.


Aan de heer Rudy Demotte Minister van Volksgezondheid en Dierenwelzijn en de heer Piet Vanthemsche Gedelegeerd Bestuurder Voedselagentschap.


Vragen wij aandacht te hebben voor dit probleem en hun volledige medewerking te verlenen voor een wetgeving hoe men dieren dient te houden tijdens de winter. Men kan 100 maal stellen dat ons vlees in orde is, maar de keuze van consumeren door de consument begint van op de weide. De consument wil dat dieren er goed uit zien en met respect worden behandeld.
De mensen willen dat dieren kunnen leven zoals wij leven, proper, gezond en verantwoord!

Aan de voorzitters van de politieke partijen.

Vragen wij hun parlementsleden op te roepen, werkt te maken van een wetsvoorstel. Dat duidelijk aangeeft dat een dier tijdens de winter moet beschut zijn met een schuthok. Dieren moeten vrij kunnen beschikken wanneer ze willen beschutten, zowel paarden, runderen, schapen en geiten.
Op een weide waar geen schuthok wordt toegelaten moeten de dieren op stal worden ondergebracht. Men mag het niet meer tolereren dat dieren onbeschut buiten moeten lopen.
Als verweermiddel wordt in de sector wel eens beweerd dat dieren beter buiten leven tijdens de winter omdat ze anders ziek worden. Wel, dat is in tegenspraak met boeren die het wel goed menen met hun beroep en die beweren dat zowel paarden als runderen in goed verluchte stallen niet ziek worden. Maar ze staan er wel droog en proper. Dieren die buiten moeten overwinteren, verliezen daarentegen aan rendement én kwaliteit.


BLID nodig jullie allemaal uit om samen met ons dieren te gaan bezoeken, die buiten moeten leven in de grootste ellende.
De dieren mogen alleszins niet de dupe worden van bedrijfseconomische en gemakzuchtige malaise.