Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID EIST DAT DE OVERHEID RITUELE SLACHTINGEN ALS PRIORITEIT BEHANDELD! Afdrukken E-mailadres


In 2006 staan er twee Offerfeesten op de agenda, in het begin en op het einde van het jaar. Net daarom kunnen we niet wachten tot volgend jaar om de gemaakte gebreken van de overheid onder de loep te nemen.
Ook dit jaar waren er van BLID contacten met het kabinet Volksgezondheid en Dierenwelzijn, maar deze zijn in de wind geslagen door de medewerkers van minister Demotte.

BLID heeft het enorm moeilijk dat er richtlijnen worden op gesteld voor dit ritueel gedoe en dat iedereen nog zijn eigen ding kan doen met de schapen.
Wij verduidelijken wat niet mag volgens de wetgeving en wat er gebeurd:

 

   1.
      Het transport mag enkel plaatsvinden vanaf de veehouderij (of de verzamelplaats) naar het slachthuis of naar een veehouder erkend voor die soort (dus nooit naar de particuliere woning);
      Schapen worden massaal naar huis gevoerd. Schapen die twee a drie dagen voor het offerfeest worden aangekocht, daar kan men niet denken dat ze er gaan mee overnachten op de ene of de andere parking.
   2.
      Het transport moet plaatsvinden in een voertuig vergund door FAVV;
      Een gewone personenwagen kan niet aanvaard worden als een vergund voortuig door het FAVV.
   3.
      In het geval van de verkoop in het kader van het Offerfeest, echter, mogen particulieren, krachtens een afwijking, hun schaap vervoeren vanaf het verkooppunt naar het slachthuis in hun niet vergund voertuig. Ze mogen daarvoor hun eigen voertuig gebruiken, maar moeten er wel op letten dat de voorwaarden voor het welzijn van het dier tijdens het transport worden gerespecteerd.
      Het schaap mag in geen geval in de koffer van de auto vervoerd worden.
      Waarom moet er hier een afwijking worden geven? Wij denken dat er voor dierenwelzijn geen afwijkingen kunnen worden gegeven, er gebeuren al genoegd gedoogde inbreuken. Bij Schapen die door de moslims worden gekocht voor het offerfeest worden er nog vele vervoerd in de koffer.
   4.
      Tijdens het transport moet het schaap over voldoende plaatst beschikken om in een natuurlijke houding te staan en te liggen. De poten van het dier mogen in geen geval samengebonden zijn.
      Een schaap dat vervoerd wordt in een koffer van een wagen kan bijna niet in een natuurlijke houding te staan of liggen. Indien men als passagier van een wagen in de zelfde ruimte als het schaap plaats neemt, is dat bijna niet te doen zonder de poten dicht te binden. Een schaap is een schichtig dier en kan men moeilijk kalm houden.

Zoals men ziet zijn we terug met onze vertrouwde Belgische wetgeving bezig, waar er mazen in het net zijn om door te kruipen.
De aangekondigde strenge controles worden zelfs niet uitgevoerd, want er worden geen opdrachten voor geven.
De dierenartsen ambtenaren kunnen niet voluit hun job doen, omdat de richtlijnen onduidelijk en onvolledig zijn.
Wij citeren een uitspraak van een inspecteur dierenarts(FAVV) aan onze organisatie en zelfs aan een journalist van het VTM nieuws.
“Wij moeten ons belachelijk laten maken, wij krijgen de richtlijnen maar moeten ook tussen de regels kunnen lezen als u mij verstaat? Liefst ook eens de andere kant op kijken als er iets gebeurd!
Levende schapen die we zouden in beslag nemen, kunnen we moeilijk in onze woonkamer plaatsen, als we niet weten waar mee naar toe!
En we moeten er zeker voor zorgen dat er geen publieke opschudding komt, het offerfeest duurt maar twee dagen en dan is het terug voorbij! Als ze ons maar eens gezien hebben. En als we iemand willen verbaliseren, liefst dan de Belgische verkoper. De richtlijnen die van het kabinet openbaar worden gemaakt zijn enkel maar een sussend middel, volgens de inspecteur dierenarts”

Dit kan niet langer meer of denken ze in Brussel dat we zot zijn! Een gestemde wetgeving voor dierenwelzijn dient door iedereen in België te worden nageleefd. Het respect voor dieren mag niet afzwakken, voor niemand ook nier voor culturen en rituelen. Iets wat leeft heeft gevoelens en deze gevoelens kunnen ook pijn zijn.

Wij zijn van mening dat het offerfeest een massa evenement is waar met dierenwelzijn miniem rekening word gehouden en inbreuken op grote schaal gedoogd worden.

    *
      BLID wil dat de diverse bevoegde ministers (volksgezondheid, binnenlandse zaken, justitie, inburgering, enz……) zeer snel de koppen bij elkaar steken en te willen luisteren naar onze oproep, het verhaal van de inspecteur dierenarts te willen analyseren en de inbreuken in de toekomst zeker niet straffeloos te laten begaan.
    *
      BLID vraagt dat de omgang met dieren voor het offerfeest aan banden wordt gelegd.
    *
      BLID wil dat het transport van schapen stopt op de verkoopsplaatsen van de schapen. De aanvoer van schapen kan enkele nog naar erkende verkoopsplaatsen en slachthuizen.
    *
      BLID wil geen transport meer laten doorgaan door moslims, geen vervoer meer in koffers van wagens.
    *
      BLID wil dat iedereen die schapen wil verkopen voor het offerfeest geregistreerd word bij de gemeentebesturen, zodat gerichte controles kunnen worden uitgevoerd.
    *
      BLID wil een belastingsheffing per verkocht schaap, geen zwarte verkoop meer van schapen.
    *
      BLID wil dat de schapen worden geslacht waar ze worden verkocht.
    *
      BLID dat iedereen die schapen verkoopt voor het offerfeest, een erkenning moet hebben als slachtvloer.
    *
      BLID wil dat de parketten, zeker wat de periode van het Offerfeest betreft, een nultolerantie voeren.
    *
      BLID wil dat er inbeslagnames gebeuren indien er toch inbreuken worden gezien. Bij een inbeslagname van levende dieren moet het dier volgens de wetgeving worden overgedragen aan het OCMW van de gemeente waar de inbreuk plaats vindt.

Enkel op deze manier zal het offerfeest nog op een eerlijke en respectvolle wijze kunnen doorgaan.