Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

Verplichte identificatie van de paarden via microchip Afdrukken E-mailadres

Elk paard wordt vanaf zijn geboorte beschouwd als een oedselproducerend dier dat op elk ogenblik in de voedselketen trecht kan komen. Teneinde de bescherming van de volksgezondheid te aranderen, is het onontbeerlijk het parcours van het paard te volgen m het, in het geval van de mogelijke aanwezigheid van residu’s van eneesmiddelen die het kreeg, uit te sluiten voor menselijke onsumptie.
Timing

De identificatie van de paarden zal progressief, over een periode van 3 jaar ingevoerd worden :

§ Ten laatste op 1 juli 2006 zullen de voedselproducerende paarden geïdentificeerd moeten zijn vóór hun vertrek naar het slachthuis alsook de paarden bestemd voor het handelsverkeer en de uitvoer voor ze België verlaten;

§ Ten laatste op 1 juli 2007 zullen de veulens geboren in 2006, de paarden die aan verzamelingen deelnemen en deze die van eigenaar veranderen, geïdentificeerd moeten zijn;
§ Ten laatste op 1 juli 2008 zullen alle andere paarden die op het Belgisch grondgebied verblijven geïdentificeerd moeten zijn.

Vanaf 2007 zal elk veulen ten laatste op 4 maand, en in elk geval voor het van eigenaar verandert, geïdentificeerd en geregistreerd moeten worden.
Identificatie

Elk paard moet geïdentificeerd worden door inplanting van een microchip in de linker halsstreek en een paspoort, waarvan de inhoud op Europees niveau is vastgesteld. Voor de veulens die bestemd zijn om in hun geboortejaar geslacht te worden is er evenwel een uitzondering voorzien. De identificatie bij middel van het door de identificeerder opgestelde identificatie-attest waarin het identificatienummer van de moeder wordt vermeld, zal volstaan.

Er zal een vereenvoudigde procedure voorzien zijn voor de paarden die reeds gedeeltelijk of volledig geïdentificeerd zijn conform de bepalingen van het besluit.

De identificatie wordt uitgevoerd door een erkende dierenarts die als identificeerder wordt aangesteld.

Uiteindelijke bestemming van het dier.

Elke eigenaar beslist of zijn paard al dan niet bestemd is om geslacht te worden voor menselijke consumptie. In geval van een bevestigende beslissing, vult de behandelende dierenarts, bij gebruik van bepaalde substanties, het hoofdstuk “medische behandelingen” van het paspoort in, teneinde de naleving van de wachttijden voor het slachten te kunnen controleren. Er dient opgemerkt te worden dat eens een paard “uitgesloten voor slachting voor menselijke consumptie” wordt verklaard, het niet meer mogelijk is om, zelfs bij verandering van eigenaar, de uiteindelijke bestemming van het dier te wijzigen.
Beheer van de gegevensbank en aanvragen tot identificatie

Het organisme belast met het beheer van de gegevensbank zal, na offerteaanvraag, in de loop van het tweede semester 2005 aangewezen worden. Voor de paarden, bestemd om ingeschreven te worden in een stamboek, zal de beheerder samenwerken met de fokverenigingen. De aanvragen tot identificatie worden rechtstreeks gericht aan de beheerder indien het gaat om paarden die niet bestemd zijn om in een stamboek ingeschreven te worden of via de fokverenigingen voor de andere paarden.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu