Over BLID

 "BLID" is een organisatie voor dierenwelzijn, met de klemtoon op "welzijn van" en "respect voor” dieren.

Lees meer...

BLID nieuws

Wij voegen de daad bij het woord en willen dat er beterschap komt voor dieren, ze moeten het goed hebben hier in België.

Lees meer...

Steun BLID

Wij hebben steun nodig van mensen zoals u, om dieren een dierwaardig bestaan te kunnen bieden.

Lees meer

BLID lanceert E-mailactie voor beschutting voor dieren Afdrukken E-mailadres


Begin dit jaar was BLID mede-auteur van het wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de beschutting voor dieren tijdens de winter. BLID was al langer vragende partij voor een duidelijke wettekst omtrent beschutting, om te voorkomen dat er in de toekomst nog zoveel dieren onbeschut zouden staan tijdens de winter.

Het voorstel is ingediend op 2 mei 2005. BLID had gehoopt dat de tekst voor de winter van 2005-2006 gestemd zou zijn, maar het is anders uitgedraaid. Na maandenlang wachten is het wetsvoorstel nog steeds niet op de agenda van de commissie Volksgezondheid en Dierenwelzijn verschenen.
Wellicht zijn wetsvoorstellen betreffende dierenwelzijn geen prioriteit voor deze commissie, waarvan de heer Yvan Mayeur (ps), partijgenoot van minister voor dierenwelzijn Rudy Demotte, voorzitter is.

We zijn hier niet mee gediend en willen de commissie-voorzitter wakker schudden en duidelijk maken dat het vijf voor twaalf is wat betreft dit wetsvoorstel. Daarom vragen we de steun van iedereen die met dierenwelzijn begaan is. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail versturen. Onderaan publiceren we de bewuste wettekst die dus reeds ingediend is, maar nog niet op de agenda geplaatst. Deze wettekst kunt u kopiëren, ondertekenen met uw naam, en versturen per email naar de commissie-voorzitter Yvan Mayeur : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.


Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers

                    2 mei 2005


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren


                    Toelichting

De Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren bepaalt dat ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, de nodige maatregelen moet nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen. Deze regelgeving schiet echter tekort en is teveel afhankelijk van persoonsgebonden interpretaties om sommige wantoestanden aan te pakken die op het terrein worden vastgesteld. Dieren die buiten worden gehouden, worden nog te vaak aan hun lot overgelaten.

Het Belgische klimaat is over langere periodes te beschouwen als een constante, met parameters die niet over gans het jaar aan de comfortvoorwaarden van de dieren voldoen. Men kan dus stellen dat voor buitengehouden dieren het gehele jaar een beschutting of bescherming wenselijk is. Veel buiten gehouden dieren beschikken niet over voldoende natuurlijke beschutting zoals hagen of bomen, of een schuilhok die hen moet beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden zoals felle, gure wind, tocht, slagregen, felle zon of bijtende kou.

Vooral tijdens de winterperiode worden de dieren geconfronteerd met koude die in combinatie met vochtige en winderige weersomstandigheden veel van de dieren eisen. Indien de dieren als dan niet over een waterdicht en tochtvrij schuilhok kunnen beschikken, dient de eigenaar ze op stal te zetten.
Om het welzijn van de dieren die buiten worden gehouden te kunnen verzekeren, moeten ze bovendien kunnen beschikken over voldoende drinkbaar water, voldoende voeding en een droog ligbed.

Indien er zich problemen voordoen is het van belang zo snel mogelijk contact te kunnen opnemen met de eigenaar. Vaak gaat er heel wat tijd verloren met de zoektocht naar de eigenaar, dit kan vermeden worden door het aanbrengen van de contactgegevens van de eigenaar aan de weide of locatie waar de dieren zich bevinden.

Dit wetsvoorstel heeft als doel een duidelijker regelgeving te creëren rond de minimale voorzieningen voor dieren die buiten worden gehouden en tevens snel en efficiënt optreden van de bevoegde personen toelaat.
Het zijn die zelfde bevoegde personen(politie, inspecteurs federale overheid)die vragende partij zijn voor een betere en werkbare wetgeving, omdat de kwaliteit van hun optreden, nu niet kan gegarandeerd worden en ze steeds aangewezen zijn op nutteloze en hellelange discussies.


Wetsvoorstel

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art.2

Artikel 4 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt vervangen als volgt:

“ Art.4.§ 1. Ieder persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, moet de nodige maatregelen nemen om het dier een in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of domesticatie, aangepaste voeding, verzorging en huisvesting te verschaffen.
§ 2. Niemand mag de bewegingsvrijheid van het dier dat hij houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, zodanig beperken dat het aan vermijdbare pijnen, lijden of letsels is blootgesteld.
Wanneer een dier gewoonlijk of voortdurend wordt vastgemaakt of opgesloten, moet het voldoende ruimte en bewegingsvrijheid krijgen, in overeenstemming met zijn fysiologische en ethologische behoeften.
§ 3. De verlichting, de temperatuur, de vochtigheidsgraad, de verluchting, de luchtcirculatie en de overige milieuvoorwaarden van het verblijf der dieren moeten overeenstemmen met de fysiologische en ethologische behoeften van de soort.
§ 4. Dieren die buiten gehouden worden, moeten beschikken over voldoende natuurlijke beschutting of een schuilhok tegen ongunstige weersomstandigheden en moeten vrij kunnen beschikken over voldoende drinkbaar water voldoende voeding en een droog ligbed. Dieren die van 1 november tot 1 april niet kunnen beschikken over een schuilhok dienen permanent te worden opgestald.
§ 5. Weiden of locaties waar dieren gehouden worden, dienen te worden voorzien van de contactgegevens van de eigenaar.
§6. Ter uitvoering van §§ 2 en 3, en onverminderd de bepalingen van hoofdstuk VIII kan de Koning voor de verschillende soorten en categorieën van dieren nadere regelen stellen.
§7. De in artikel 33 bedoelde overheidspersonen zijn gemachtigd de nodige maatregelen te treffen of op te leggen om de verplichtingen voortvloeiend uit de § § 1, 2, 3, 4, 5 en 6 onverwijld te doen naleven.”


Namens een dierenvriend,


(uw naam)